Mateřská škola Vysoká nad Labem

Informace pro rodiče

2061x  |  

Školní řád

Obsah školního řádu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, (např. vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

Školní řád upravuje

 • podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci v MŠ,
 • provoz a vnitřní režim školy,
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
 • podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

Cíle předškolního vzdělávání
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci v MŠ

Dítě má právo:

 • aby mu společností byla poskytována ochrana
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti
 • má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoj identitu
 • být respektováno jako individualita, které si tvoří svůj vlastní život
 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu poskytovaném MŠ podle jeho schopností a na podporu rozvoje osobnosti
 • má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy
 • má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v MŠ
 • bezúplatné vzdělávání od počátku škol.roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého věku

Povinnosti dítěte:

 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
 • dbát pokynů učitelek a ostatních zam. školy
 • šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami
 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si
 • povinnost dodržovat osobní hygienu

Zákonní zástupci mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

Povinnosti zákonných zástupců:

 • má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé
 • zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte
 • zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..)
 • zákonní zástupci dítěte jsou povinni ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné
 • má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání, nebo bezpečnost dítěte

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole:

 • vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi , nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, důstojnosti a solidarity
 • všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů
 • dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace
 • zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákon. zást. a veřejnosti ke škole

Pedagog má právo:

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagog. činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákon. zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s ped. prac. ve škole
 • aby nebylo do jejich přímé pedagog. činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
 • na objektivní hodnocení jejich pedagog. činnosti

Pedagog. pracovník má povinnost:

 • vykonávat pedagog. činnost v souladu se zásadami a cíli předškol. vzdělávání
 • chránit a respektovat práva dítěte, chránit jeho bezpečí a zdraví a předcházet všem formám rizikového chování v MŠ
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdrav. stavu dětí a výsledky ŠPZ
 • poskytovat dítěti nebo zákon. zástupci informace spojené s výchovou a vzděláváním.

Provoz a vnitřní režim MŠ

Provoz mateřské školy je od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.15 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Do 7.30 hod. se děti scházejí v první třídě a potom se rozdělují do tříd.

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, tato skutečnost se neprodleně ohlásí škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče dítěte.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena indiv. potřebám dětí.

Přesnídávka je dětem podávána v 8.45 hod., oběd v 11.45 hod., svačina v 14.30 hod.

Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí / vítr, mlha nebo teploty pod – 10°C.

Podmínky stravování jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní výdejny.

Děti je možné si vyzvednout ve 12.00 hod. a dále po odpolední svačině od 14.30 hod.

Přijímací řízení
Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku,nejdříve však pro děti od 2 let dle stanovených kritérií. Na základě žádosti rodičů přijímá děti ředitelka školy. Termín zápisu je stanoven po dohodě se zřizovatelem a zveřejněn /od 2.května do 16.května /.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě/ pokud pro ně není předškolní vzdělávání povinné /, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Povinné předškolní vzdělávání
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně, a to od 8.00 hod. do 12.00 hod. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v MŠ po celo dobu provozu, v němž je vzděláváno. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona. Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte, je povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů. Oznámení nepřítomnosti je možné provést telefonicky do školy, osobně či písemně třídnímu učiteli. Třídní učitel eviduje školní docházku. Neomluvenou absenci dítěte řeší řed. školy pohovorem se zákonným zástupcem. Při pokračující absenci řed. školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu soc.- právní ochrany dětí.

Individuální vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řed. spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Řed. MŠ předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno/ ŠVP / a dohodne termín ověření / listopad /.Řed. MŠ ukončí indiv. vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními
Ředitel školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení ŠPZ i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Učitel MŠ zpracuje plán pedagog. podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně je doporučeno využití poradenské pomoci ŠPZ. Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení ŠPZ a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Vzdělávání dětí nadaných
MŠ vytváří ve svém ŠVP a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho indiv. možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Ukončení docházky dítěte do MŠ
Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte / pouze za předpokladu, že se bude jednat o nepovinné předškolní vzdělávání / do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady,
 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

Evidence dítěte
Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Evidenční list strávníka.

Zákonní zástupci nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích v evidenčním listu (zejména místo trvalého pobytu, telefon...).

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přerušení nebo omezení provozu MŠ
Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu jsou zveřejněny na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání
Je stanovena směrnicí "O úplatě za předškolní vzdělávání".

Úplata za školní stravování dětí
Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní výdejny.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Distanční výuka v MŠ
Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Nebude se týkat dětí, pro něž není předškolní vzdělávání povinné.

Bude ho muset spustit tehdy, pokud do MŠ nebude moci přijít více než polovina dětí, kterých se předškolní vzdělávání týká.

Škola bude muset přizpůsobit distanční vzdělávání potřebám každého jednotlivého žáka a využije různé způsoby vzdělávání – vyzvednutí úkolů ve škole, emailem.

Při distanční výuce jsou děti povinni se takto vzdělávat, protože i v tomto případě trvá období školního vyučování.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Učitelka MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu as §2 odst.5 vyhlášky č.14 /2005 Sb.

Děti jsou vedeny ke stanoveným pravidlům a k dodržování pokynů zaměstnanců školy.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelky MŠ na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

Ochrana osobnosti ve škole

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

 • pedagog. pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci ŠPZ, s nimiž přišli do styku
 • právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy je možné jen se souhlasem zákonných zástupců dětí.
Aktuality
Zveřejněno: 1.5.2024
Čarodějnice

Vloženy nové fotografie

Zveřejněno: 27.3.2024
Velikonoční výlet do Pardubic

Přidány fotografie z výletu

Zveřejněno: 18.2.2024
Karneval

Vloženy fotografie z karnevalu

Zveřejněno: 1.1.2024
Vánoce

Přidány nové fotografie 

Zveřejněno: 22.11.2023
Podzim v mš

Přidány nové fotografie

Zveřejněno: 1.10.2023
Září v mš

Vloženy nové fotografie

Zveřejněno: 31.8.2023
Školní řád 2023/2024

V sekci dokumenty byl přidán školní řád pro šk. rok 2023/2024, taktéž i školní vzdělávací program.

Zveřejněno: 31.8.2023
Plánované akce 2023/2024

Aktualizovány plánované akce na šk. rok 2023/2024, které se budou průběžně doplňovat

Zobrazit vše

Kontakty

Mateřská škola Vysoká nad Labem

Vysoká nad Labem 22,
503 31  Vysoká nad Labem
IČ: 71013008
495 580 122
msvysoka@email.cz
sirk4d7

Zobrazit kontakty a mapu

Kalendář akcí

Dnes je 28. května 2024
a svátek má Vilém.